Willkommen bei technogymstore.at

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto internetové stránky shromažďují osobní údaje svých uživatelů.

 

Poskytovatel a správce osobních údajů

the fitness company Handels GesmbH
Kornstraße 1
4060 Leonding/Rakousko

E-mailová adresa správce osobních údajů: info@fitnesscompany.at

 

Typy shromažďovaných údajů

K osobním údajům, které tyto internetové stránky zpracovávají nezávisle nebo prostřednictvím třetích stran, patří: Soubory cookie, údaje o používání, telefonní číslo, jméno, příjmení, e-mail, PSČ, adresa, fakturační adresa, heslo, název společnosti, DIČ, číslo faxu, země, stát, město a dodací adresa.

Úplné detaily o každém typu zpracovávaných osobních údajů budou poskytnuty v příslušných částech těchto zásad ochrany osobních údajů, nebo někdy v bodech pomocí vysvětlujícího textu, který bude zobrazen před shromažďováním údajů.
Uživatel může osobní údaje poskytnout dobrovolně nebo mohou být tyto údaje automaticky shromažďovány během používání těchto internetových stránek, pokud se jedná o údaje o používání.
Uvedení všech údajů požadovaných těmito stránkami je povinné, není-li uvedeno jinak. Pokud uživatel odmítne poskytnout údaje, může to mít za následek, že tyto internetové stránky nebudou moci poskytnout své služby uživateli. V případech, kdy tyto internetové stránky výslovně označují osobní údaje jako dobrovolné, se uživatelé mohou rozhodnout neposkytnout tyto údaje bez ovlivnění dostupnosti nebo funkčnosti služby.
Uživatelé, kteří si nejsou jisti, jaké osobní údaje jsou povinné, mohou kontaktovat poskytovatele.
Jakékoli použití souborů cookie - nebo jiných sledovacích nástrojů - prostřednictvím těchto internetových stránek nebo poskytovatelů jiných služeb, které tyto internetové stránky využívají, slouží k poskytování služby požadované uživatelem a k jiným účelům, které jsou popsány v tomto dokumentu a v zásadách používání souborů cookie, pokud jsou k dispozici.

Uživatelé jsou zodpovědní za veškeré osobní údaje třetích stran získané, zveřejněné nebo sdílené prostřednictvím těchto internetových stránek a potvrzují, že získali souhlas s předáváním osobních údajů třetích stran na těchto internetových stránkách.

 

Způsob a místo zpracování údajů

Metody zpracování
Poskytovatel řádným způsobem zpracovává osobní údaje uživatelů a přijme vhodná bezpečnostní opatření, která zabrání neoprávněnému přístupu a neoprávněnému předávání, úpravě nebo zničení údajů.
Zpracování údajů se provádí pomocí počítačů nebo systémů založených na informačních technologiích v souladu s organizačními postupy a metodikou, které jsou specificky zaměřeny na uvedený účel. Kromě správce mohou tyto internetové stránky provozovat a mít možnost přístupu k těmto údajům také jiné interní osoby (personální oddělení, prodej, marketing, právní oddělení, správci systému) nebo externí osoby - a v tomto případě budou podle potřeby jmenovány správcem jako zpracovatelé (např. poskytovatelé technických služeb, doručovací společnosti, poskytovatelé hostingu, IT společnosti nebo komunikační agentury). Aktualizovaný seznam zúčastněných stran si lze kdykoli vyžádat od poskytovatele.

Právní základ zpracování
Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatelů jen za předpokladu, že platí některý z následujících bodů:

- uživatelé udělili svůj souhlas k jednomu nebo více konkrétním účelům. Upozornění: Podle některých právních předpisů je poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje, dokud uživatel proti takovému zpracování nepodá námitku („opt-out“), aniž by musel spoléhat na souhlas nebo na některý z následujících právních základů. To však neplatí, pokud zpracování osobních údajů podléhá evropským právním předpisům o ochraně osobních údajů;
- shromažďování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy s uživatelem a/nebo pro z toho plynoucí předsmluvní opatření;
- zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které podléhá poskytovatel;
- zpracování souvisí s úkolem vykonaným ve veřejném zájmu, nebo při výkonu veřejné moci, která byla přenesena na poskytovatele;
- zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů poskytovatele nebo třetí strany.

V každém případě poskytovatel rád poskytne informace o konkrétním právním základě, na němž je zpracování založeno, zejména o tom, zda poskytování osobních údajů představuje právní nebo smluvní závazek nebo podmínku uzavření smlouvy.

Místo
Údaje jsou zpracovávány v sídle poskytovatele a na všech ostatních místech, kde se nacházejí organizace, které se účastní zpracování údajů.

V závislosti na poloze uživatelů může přenos údajů zahrnovat přenos údajů uživatele do jiné země, než je jeho vlastní země. Další informace o místě zpracování přenášených údajů si mohou uživatelé přečíst v části s podrobnými informacemi o zpracování osobních údajů.

Uživatelé mají také právo získat informace o právním základě pro předávání údajů do země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci, která se řídí mezinárodním právem veřejným nebo byla zřízena dvěma nebo více zeměmi, jako je např. Organizace spojených národů, a o bezpečnostních opatřeních přijatých poskytovatelem k ochraně svých údajů.
Pokud dojde k takovému předání, uživatel se může dozvědět více informací tak, že se seznámí s příslušnými částmi tohoto dokumentu nebo bude kontaktovat poskytovatele na základě informací uvedených v sekci kontaktů.

Doba uložení
Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány do té doby, dokud to bude vyžadovat účel, pro který byly shromážděny.

Proto platí:

- osobní údaje shromážděné za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi poskytovatelem a uživatelem budou uloženy až do úplného splnění této smlouvy.
- osobní údaje shromážděné za účelem ochrany oprávněných zájmů poskytovatele budou uchovávány do té doby, dokud to bude nezbytné pro splnění tohoto účelu. Uživatelé mohou získat podrobné informace o oprávněných zájmech poskytovatele v příslušných částech tohoto dokumentu, nebo kontaktovat poskytovatele.

Dále je poskytovatel oprávněn uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud uživatel souhlasil s takovým zpracováním, pokud nedojde k odvolání souhlasu. Dále může být poskytovatel povinen uchovávat osobní údaje po delší dobu, pokud to vyžaduje splnění zákonné povinnosti, nebo se tak děje na nařízení úřadu.

Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje vymazány. Právo na informace, právo na vymazání, právo na opravu a právo na přenositelnost údajů proto nelze uplatnit po uplynutí doby uchovávání údajů.

 

Účel zpracování

Osobní údaje uživatele jsou shromažďovány proto, aby poskytovatel mohl poskytovat služby. Kromě toho jsou údaje shromažďovány pro následující účely: Analytika, kontaktování uživatele, zobrazení obsahu externích platforem, remarketing a zaměřování reklamy na základě chování uživatelů, přístup k profilům jiných poskytovatelů, zpracování plateb, přihlášení a ověření a reklama.

Uživatelé mohou v příslušných částech tohoto dokumentu najít další podrobnější informace o těchto účelech zpracování a osobních údajích, které jsou používány k těmto účelům.

 

Povolení Facebooku vyžadovaná těmito internetovými stránkami

Tyto internetové stránky mohou vyžadovat určitá povolení Facebooku, aby byly facebookovým účtem uživatele provedeny akce a v důsledku toho získány informace včetně osobních údajů. Tyto internetové stránky se pomocí této služby připojí k profilu uživatele na sociální síti Facebook, která je poskytována společností Facebook Inc.

Další informace o následujících povoleních naleznete v dokumentaci o povoleních Facebook a zásadách používání dat společnosti Facebook.

Vyžadují se následující povolení: Všeobecné informace a e-mail.

 

Podrobné informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány k následujícím účelům za využití následujících služeb:

ANALYTIKA

Pomocí služeb uvedených v této části může poskytovatel sledovat a analyzovat datový provoz a sledovat chování uživatelů.

Google Analytics s anonymizací IP (Google Inc.)
Google Analytics je internetová analytická služba poskytovaná společností Google Inc. („Google“). Společnost Google využívá shromážděné údaje ke sledování a zkoumání toho, jak jsou tyto internetové stránky používány, k vytváření zpráv o jejich aktivitách a jejich společném využívání s dalšími službami společnosti Google.
Google může využívat shromážděné údaje pro kontextualizaci a personalizaci reklam své vlastní reklamní sítě.
Na těchto internetových stránkách je povolena anonymizace IP, a proto bude IP adresa uživatelů služby Google předem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zde zkrácena.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů - opt-out. Účastník dohody Privacy Shield.

Google AdWords Conversion-Tracking (Google Inc.)
AdWords Conversion-Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Inc., která propojuje údaje z reklamní sítě AdWords společnosti Google s činnostmi prováděnými těmito internetovými stránkami.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů. Účastník dohody Privacy Shield.

Facebook Ads Conversion-Tracking (Facebook, Inc.)
Facebook Ads Conversion-Tracking je analytická služba poskytovaná společností Facebook Inc., která propojuje údaje z reklamní sítě společnosti Facebook s činnostmi prováděnými těmito internetovými stránkami.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů. Účastník dohody Privacy Shield.

PŘIHLÁŠENÍ A OVĚŘENÍ

Přihlášením nebo ověřením uživatelé udělují uživatelé těmto internetovým stránkám oprávnění, aby je identifikovaly a umožnily jim přístup ke konkrétním službám.

V závislosti na tom, co je uvedeno níže, mohou jiní poskytovatelé poskytovat služby přihlášení a ověřování. V tomto případě mohou tyto internetové stránky přistupovat k některým údajům uloženým u těchto jiných poskytovatelů za účelem přihlášení a ověření.

Facebook Authentication (Facebook, Inc.)
Facebook Authentication je služba přihlášení a ověřování poskytovaná společností Facebook, Inc., která je propojena se sociální sítí Facebook.
Shromažďované osobní údaje: Různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby. Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů. Účastník dohody Privacy Shield.

Přímé přihlášení (tyto internetové stránky)
Uživatelé se přihlásí vyplněním registračního formuláře a poskytnutím svých osobních údajů přímo prostřednictvím těchto internetových stránek.
Shromažďované osobní údaje: Adresa, e-mail, faxové číslo, země, dodací adresa, příjmení, název společnosti, heslo, PSČ, fakturační adresa, stát, město, telefonní číslo, DIČ a jméno.

ZOBRAZENÍ OBSAHU EXTERNÍCH PLATFOREM

Tento typ služeb umožňuje uživatelům prohlížet obsah hostovaný na externích platformách přímo prostřednictvím těchto internetových stránek a komunikovat s ním.

Pokud je taková služba nainstalována, může shromažďovat údaje z datového provozu pro stránky, na kterých je nainstalována, i když ji uživatelé nepoužívají.

Widget Mapy Google (Google Inc.)
Mapy Google jsou služby pro vizualizaci mapových podkladů společnosti Google Inc., které umožňují těmto internetovým stránkám vložit příslušných obsah ze stránek této služby.
Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání.
Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů. Účastník dohody Privacy Shield.

MyFonts (MyFonts Inc.)
MyFonts jsou služby pro vizualizaci typů písma společnosti MyFonts Inc., které umožňují těmto internetovým stránkám vložit příslušných obsah ze stránek této služby.
Shromažďované osobní údaje: Údaje o využívání a různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby.
Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů.

KONTAKTOVÁNÍ UŽIVATELE

Telefonický kontakt (tyto internetové stránky)
Uživatelé, kteří poskytli své telefonní číslo, mohou být kontaktováni k jakémukoli komerčnímu nebo propagačnímu účelu v souvislosti s těmito internetovými stránkami, i za účelem zpracování žádostí o poskytnutí podpory.
Shromažďované osobní údaje: Telefonní číslo.

Kontaktní formulář (tyto internetové stránky)
Vyplněním kontaktního formuláře svými údaji uživatelé opravňují tyto internetové stránky k tomu, aby jejich údaje využívaly k reakci na žádosti o poskytnutí informací, nabídky a jiné poptávky, které jsou uvedeny v záhlaví formuláře.
Shromažďované osobní údaje: E-mail, příjmení, PSČ, telefonní číslo a jméno.

Mailingový seznam nebo informační bulletin (tyto internetové stránky)
Přihlášením se do mailingového seznamu nebo k odběru informačního bulletinu bude e-mailová adresa uživatele zařazena na seznam kontaktů osob, které mohou e-mailem obdržet obchodní nebo propagační sdělení týkající se těchto internetových stránek. Kromě toho může být vaše e-mailová adresa zařazena na tento seznam v případě, kdy jste se zaregistrovali na těchto internetových stránkách nebo provedli nákup.

Shromažďované osobní údaje: E-mail.

REMARKETING A ZAMĚŘOVÁNÍ REKLAMY NA ZÁKLADĚ CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ
Tento typ služeb umožňuje těmto internetovým stránkám a jejich partnerům analyzovat to, jakým způsobem byly tyto internetové stránky používány v předchozích relacích uživatele pro cílenou propagaci, optimalizaci a používání reklamy.
Tato činnost se provádí sledováním údajů o používání a využíváním souborů cookie - informací, které jsou zasílány partnerům odpovědným za kampaně remarketingu a zaměřování reklamy na základě chování uživatelů.
Kromě možnosti podání námitky (nebo možnosti opt-out), která je nabízena níže uvedenými službami, může uživatel podat námitku vůči používání souborů cookie službami třetích stran tím způsobem, že navštíví stránku opt-out iniciativy Network Advertising.

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)
Facebook Custom Audience je služba remarketingu a zaměřování reklamy na základě chování uživatelů společnosti Facebook, Inc., která propojuje aktivity na těchto internetových stránkách s reklamní sítí společnosti Facebook.

Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a e-mail.

Místo zpracování: Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů - opt-out. Účastník dohody Privacy Shield.

ZPRACOVÁNÍ PLATEB

S pomocí platebních služeb mohou tyto internetové stránky zpracovávat platby kreditní kartou, bankovním převodem nebo jinými metodami. Pro zajištění vysokého stupně zabezpečení budou tyto internetové stránky předávat jen informace potřebné k uskutečnění transakce v součinnosti se zprostředkovateli finančních služeb, kteří transakci zpracovávají. Některé z těchto služeb mohou také předpokládat zasílání zpráv uživateli ve stanoveném čase, například e-mailů s fakturami nebo oznámení o platbě.

SOFORT (SOFORT GmbH)
SOFORT je platební služba společnosti SOFORT GmbH.
Shromažďované osobní údaje: Různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby. Místo zpracování: Německo - Zásady ochrany osobních údajů.

PayPal (Paypal)
PayPal je platební služba poskytovaná společností PayPal Inc., která umožňuje uživatelům provádět online platby.
Shromažďované osobní údaje: Různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby. Místo zpracování: Viz zásady ochrany osobních údajů společnosti PayPal - Zásady ochrany osobních údajů.

Wirecard (Wirecard AG)
Wirecard je platební služba společnosti Wirecard AG.
Shromažďované osobní údaje: Různé typy údajů, jak je popsáno v zásadách ochrany osobních údajů služby. Místo zpracování: Německo - Zásady ochrany osobních údajů.

REKLAMA

Tento typ služeb umožňuje těmto internetovým stránkám využívat údaje uživatelů pro zobrazování reklamy v podobě reklamních proužků a jiných marketingových metod - případně podle zájmu uživatele.

To neznamená, že jsou pro tento účel využívány všechny osobní údaje. Další informace a podmínky používání jsou uvedeny níže. Některé z níže uvedených služeb mohou využívat soubory cookie k identifikaci uživatelů, nebo takzvané opětovné zaměřování reklamy na základě chování uživatelů. Pomocí této metody lze identifikovat také zájmy a chování uživatelů při prohlížení, které se neděje na těchto internetových stránkách za účelem přizpůsobení reklamy. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušných služeb. Kromě možnosti podání námitky (nebo možnosti opt-out), která je nabízena níže uvedenými službami, může uživatel podat námitku vůči používání souborů cookie službami třetích stran tím způsobem, že navštíví stránku opt-out iniciativy Network Advertising.

DoubleClick for Publishers (Google Inc.)
DoubleClick for Publishers je reklamní služba poskytovaná společností Google Inc., která umožňuje vlastníkovi zobrazovat reklamní kampaně ve spojení s externími reklamními sítěmi. Vlastník nemá přímý vztah s třetími stranami, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak. Za účelem odmítnutí sledování různými reklamními sítěmi mohou uživatelé využít Youronlinechoices. Chcete-li se dozvědět více o využití dat společností Google, otevřete si stránku Google's partner policy. Tato služba využívá soubor cookie „DoubleClick“ ke sledování toho, jak jsou tyto internetové stránky používány a jak uživatelé reagují na inzerci, na nabízené produkty a služby. Uživatelé mají možnost zakázat všechny soubory cookie „DoubleClick“ klepnutím na následující odkaz: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=de. Shromažďované osobní údaje: Soubory cookie a údaje o používání. Místo zpracování:

Spojené státy - Zásady ochrany osobních údajů.

PŘÍSTUP K PROFILŮM JINÝCH POSKYTOVATELŮ

Tyto internetové stránky využívají tento typ služby k načtení profilových informací z vašich profilů u jiných poskytovatelů a převádí je na akce.

Tyto služby nejsou automaticky povoleny, ale vyžadují výslovný souhlas uživatele.

Přístup k profilu na Facebooku (tyto internetové stránky)
Tyto internetové stránky se pomocí této služby připojí k profilu uživatele na sociální síti Facebook, která je poskytována společností Facebook Inc.
Požadovaná povolení: E-mail.
Místo zpracování: Spojené státy -Zásady ochrany osobních údajů. Účastník dohody Privacy Shield.

 

Další informace o osobních údajích

Právní základ (obecné)
K ochraně osobních údajů slouží Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů, zákon o ochraně údajů z roku 2000 a novelizovaný zákon o ochraně osobních údajů z roku 2018. Vaše údaje zpracováváme výlučně na základě zákonných ustanovení (DSGVO, DSG 2018, TKG 2003).

Zpracování údajů
Zpracování údajů probíhá na základě zákonných ustanovení § 96 odst. 3 TKG a čl. 6 odst. 1 písm. A) (souhlas) DSGVO.

Údaje nezletilých osob
V zásadě nezpracováváme údaje nezletilých osob a nemáme k tomu ani oprávnění. Odesláním souhlasu potvrzujete, že jste dosáhli věku 14 let, nebo je k dispozici souhlas vašeho právního zástupce.

Bezpečnost údajů
Společnost fitness company Handels GmbH využívá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně uložených osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou nebo zničením a proti přístupu neoprávněných osob. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technickým pokrokem.

On-line prodej zboží a služeb
Shromážděné osobní údaje budou využívány k poskytování služeb nebo prodeji zboží; to zahrnuje platby a případné dodávky. Osobní údaje shromažďované za účelem provedení platby mohou obsahovat údaje o kreditní kartě, o bankovním účtu potřebném pro převod nebo jiných předpokládaných platebních metodách. Typ údajů, který tyto internetové stránky shromažďují, závisí na použitém platebním systému.

 

Práva uživatelů

Uživatelé mohou uplatňovat určitá práva týkající se údajů zpracovávaných poskytovatelem. Uživatelé mají zejména právo provádět následující:

Kdykoli odvolat souhlas. Pokud uživatel dříve souhlasil se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas kdykoli odvolat.
Námitka vůči zpracování svých údajů. Uživatel má právo vznést námitku vůči zpracování svých údajů, pokud je zpracování založeno na jiném právním základě než souhlas. Další informace jsou uvedeny níže.
Získat informace o svých údajích. Uživatel má právo se dozvědět, zda poskytovatel údaje zpracovává, získat informace o jednotlivých aspektech zpracování a kopii údajů.
Provést ověření a opravu. Uživatel má právo ověřit správnost svých údajů a požádat o jejich aktualizaci nebo opravu.
Požadovat omezení zpracování svých údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo omezit zpracování svých údajů. V takovém případě poskytovatel nebude zpracovávat údaje za jiným účelem, než je ukládání.
Požadovat smazání nebo jiné odstranění osobních údajů. Uživatelé mají za určitých okolností právo požadovat smazání jejich údajů poskytovatelem.
Získat své údaje a nechat je přenést k jinému správci. Uživatel má právo získat své údaje ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a nechat je bez omezení přenést k jinému správci, pokud je to technicky možné. Toto ustanovení lze uplatnit v případě, jsou-li údaje zpracovávány automaticky a zpracování vychází ze souhlasu uživatele, ze smlouvy, jejímž účastníkem je uživatel, nebo z předsmluvních závazků.
Podat stížnost. Uživatel má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

Podrobnosti o námitce týkající se zpracování
Pokud jsou osobní údaje zpracovávány ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci svěřené poskytovateli nebo za účelem ochrany oprávněných zájmů poskytovatele, může uživatel vůči tomuto zpracování vznést námitku tak, že uvede důvod vycházející z jeho konkrétní situace.

Uživatelé jsou informováni o tom, že mohou kdykoli bez uvedení důvodů vznést námitku proti zpracování osobních údajů za účelem provádění přímého marketingu. Uživatelé mohou v příslušných částech tohoto dokumentu zjistit, zda poskytovatel zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Jakým způsobem jsou uplatňována práva
Všechny dotazy týkající se uplatnění práv uživatelů mohou být adresovány poskytovateli na základě kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Žádosti lze podat bezplatně a poskytovatel je vyřídí co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.

 

Směrnice o souborech cookie

Tyto internetové stránky používají soubory cookie. Pro získání více informací a lepší představy o souborech cookie si uživatel může přečíst příslušný dokument zde: Směrnice o souborech cookie.

 

Další informace o shromažďování a zpracování údajů

Právní opatření
Osobní údaje uživatele mohou být zpracovány poskytovatelem pro účely prosazování práva v rámci soudních řízení nebo během jejich přípravy, která budou zahájena v důsledku nesprávného používání těchto internetových stránek nebo jejích služeb. Uživatel prohlašuje, že si je vědom toho, že úřady mohou na poskytovateli požadovat vydání osobních údajů.

Další informace o osobních údajích uživatele
Kromě informací uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů mohou tyto internetové stránky poskytnout uživateli na vyžádání další kontextové informace, které se týkají konkrétních služeb nebo shromažďování a zpracování osobních údajů.

Systémové protokoly a údržba
Tyto internetové stránky a služby jiných poskytovatelů mohou k provozním a servisním účelům shromažďovat soubory, které zaznamenávají interakci probíhající prostřednictvím těchto internetových stránek (systémové protokoly), nebo používají pro tento účel jiné osobní informace (například IP adresu).

Informace neuvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů
Další informace o shromažďování nebo zpracování osobních údajů si lze kdykoli vyžádat od poskytovatele na základě uvedených kontaktních údajů.

Jak jsou zpracovávány požadavky na zákaz sledování „Do Not Track“
Tyto internetové stránky nepodporují žádosti internetových prohlížečů o zákaz sledování („Do not Track“). Informace o tom, zda integrované služby třetích stran podporují protokol zákazu sledování, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné služby.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů, a to tak, že bude své uživatele o této skutečnosti příslušným způsobem informovat na těchto internetových stránkách nebo prostřednictvím těchto internetových stránek a/nebo - bude-li to technicky možné - zasláním sdělení uživatelům na některý z kontaktních údajů, který má poskytovatel k dispozici. Uživatelům proto doporučujeme, aby pravidelně navštěvovali tuto stránku a kontrolovali datum poslední změny na konci stránky.

Pokud se změny týkají využití údajů se souhlasem uživatele, poskytovatel si v případě potřeby vyžádá nový souhlas.

 

Definice pojmů a právní upozornění

Osobní údaje (nebo data)
Veškeré informace, které přímo nebo ve spojení s jinými informacemi určují nebo mohou určit totožnost fyzické osoby.

Údaje o využívání
Informace, které tato internetová stránka (nebo služby třetích stran využívající tuto internetovou stránku) automaticky sbírá, např.: IP adresy nebo názvy domén počítačů uživatelů, kteří používají tuto internetovou stránku, adresy URI (Uniform Resource Identifier), čas požadavku, způsob odesílání požadavku na server, velikost přijatého souboru odpovědi, číselný kód označující stav odezvy serveru (úspěšný výsledek, chyba atd.), země původu, funkce prohlížeče a operačního systému používaného uživatelem, různé časy každého vyvolání stránky (např. kolik času bylo vynaloženo na každou stránku aplikace) a informace o cestě sledované v rámci aplikace, zejména pořadí navštívených stránek, jakož i další informace o operačním systému zařízení a/nebo IT prostředí uživatele.

Uživatel
Osoba, která tuto stránku používá a která je, není-li stanoveno jinak, totožná se subjektem údajů.

Subjekt údajů
Fyzická osoba, ke které se osobní údaje vztahují.

Zpracovatel (nebo zpracovatel údajů)
Fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Správce osobních údajů (nebo poskytovatel, částečně také vlastník)
Fyzická nebo právnická osoba, úřad, instituce nebo jiný subjekt, který samostatně nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů a o použitých prostředcích, včetně bezpečnostních opatření týkajících se provozu a využívání této internetové stránky. Není-li uvedeno jinak, je správcem osobních údajů fyzická nebo právnická osoba, které tuto internetovou stánku nabízí.

Tato internetová stránka (nebo tato aplikace)
Hardwarový nebo softwarový nástroj sloužící ke shromažďování a zpracování osobních údajů uživatele.

Služba
Služba nabízená prostřednictvím této internetové stránky, jak je popsána v příslušných podmínkách používání (pokud existují) a na této stránce/v této aplikaci.

Evropská unie (nebo EU)
Není-li uvedeno jinak, všechny odkazy v tomto dokumentu na Evropskou unii odkazují na všechny stávající členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP).

Cookie
Malý soubor, který aplikace ukládá do zařízení uživatele.

Právní upozornění
Tyto zásady ochrany osobních údajů byly zpracovány na základě ustanovení různých právních předpisů, včetně článku 13/14 nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají pouze těchto internetových stránek, pokud není v tomto dokumentu uvedeno jinak.