Willkommen bei technogymstore.at

MYRUN

SKU: DCKA2B00

Dostupnost: Skladem Dodávky v rámci České Republiky do 10-14 dní. Z důvodu aktuální pandemie covidu-19 dochází k částečnému zpoždění dodávek. Náš prodejní tým vám poskytne informace na čísle +43 (0)732/671000.

86 125,00 Kč
86 125,00 Kč
exkluzivní online cena Vrátane 20% DPH, bez prepravných nákladov

Popis produktu

Details


Od bìžcù pro bìžce

Objevte více o
MYRUN

MYRUN TECHNOGYM® byla vyvinutá tak, aby vám personalizované tréninkové programy a zpìtná vazba týkající se techniky Instant-Running nabídla jedineèný bìžecký zážitek. První øešení pro bìžecký trénink, které lze velmi snadno použít pøes váš tablet (není obsažen) a zlepší váš bìžecký styl. Navždy.

S nebo bez tabletu.

Stáhnìte si do svého tabletu aplikaci MyRun, vyberte si svùj program, umístìte pøístroj na displeji, stisknìte Single Switch (patent pøihlášen) a zaènìte trénovat.

Jinak si jednoduše zvolte vzdálenost, èas, tempo, sklon, zmáèknìte Single Switch a ... vybìhnìte.

Running RateZlepšete své bìháníRUNNING RATE (Patent pøihlášen) byl koncipován lékaøským a vìdeckým týmem Technogym®a je indexem, kterým se mìøí váš bìžecký výkon. Zvýší se, když zvýšíte své tempo a zároveò udržujete frekvenci krokù, èímž zvyšujete svou efektivitu a snižujete riziko úrazu.

 

Adaptivní a nehluèná platforma

Náš inovativní BÌŽECKÝ POVRCH se hodí k vašemu typu bìhání a snižuje riziko poranìní, pøièemž absorbuje nárazy, aniž by vašemu bìhu vzala švih. Nejpoddajnìjší a nejtišší bìhání, i pøi rychlosti 20 km/h.

 

Nejvyšší komfort, minimální potøeb místa

MYRUN TECHNOGYM® vám poskytuje stejnou volnost pohybu jako profesionální bìžecký pás s nejlepším pomìrem mezi bìžeckou plochou a potøebou místa bìžeckého pásu dané kategorie.

Maximum comfort, minimum footprint

ObiettiviA už je váš osobní cíl jakýkoliv – existuje na to program

S MYRUN TECHNOGYM® je váš trénink zábavnìjší a efektivnìjší: Plánování tréninkové jednotky a rutinního bìhání odpovídající vašim individuálním potøebám.

Zlepšete své bìhání
 
Maximalizujte svùj trénink
 
Vytvoøte si svùj ideální tréninkový program
 
Trénujte pøi konstantní tepové frekvenci (CPR®)
 

Running MusicBìhejte v rytmu

RUNNING MUSIC vybere tituly, které se nejlépe hodí k vašemu rytmu bìhání a èiní MYRUN TECHNOGYM® prvním hudebnì interaktivním bìžeckým pásem na svìtì.

InstallazionePøipraveni v 5 minutách

Uzpùsobený design a obal èiní montáž snadnou a rychlou. K uvedení do provozu potøebujete jen 5 minut a potom mùžete hned vybìhnout.

Sostenibilit? Minimální spotøeba energie

Díky snímaèi vzdálenosti se MYRUN TECHNOGYM® zapne teprve tehdy, když se blížíte, a spotøebuje v prùmìru 700 W pøi 10 km/h/6,21 mil za hod. Navíc se automaticky pøepne do pohotovostního režimu se spotøebou elektøiny menší než 0,5 W (odpovídající tøídì AA+ u domácích spotøebièù).

Healthy people, healthy planet.

MYRUN TECHNOGYM® byl podroben analýze životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA), tzn. systematické analýze vlivù na životní prostøedí po celou dobu životnosti.

Nové materiály a øešení

MYRUN TECHNOGYM® jsme vyvinuli s využitím prùmyslového postupu podle nejlepší úrovnì italské techniky stejnì jako inovativních materiálù z oblasti automobilového prùmyslu a elektrických zaøízení.

Podívat se na video o vzniku MYRUN

Technické údaje

  MYRUN TECHNOGYM®
Technické údaje
Výška 1260 | 47
Délka(mm | in) 1760 | 69
Šíøka(mm | in) 785 | 31
Sklon(max.) 12 %
Minimální rychlost (km/h | mph) 0,8 | 0,5
Nejvyšší rychlost (km/h | mph) 20 | 9,9
Bìžecký povrch (délka) (mm | in) 1430 | 56
Bìžecký povrch (šíøka) (mm | in) 500 | 20
Napájení 230 V Støídavé napìtí ± 10 % 50/60 Hz
Spotøeba energie v pohotovostním režimu < 0,5 W
Spotøeba energie 700 W
Hmotnost(kg | lbs) 92 | 203
Max. hmotnost uživatele (kg | lbs) 140 | 309

technické detaily

Technické údaje

  MYRUN TECHNOGYM®
Technické údaje
Výška 1260 | 47
Délka(mm | in) 1760 | 69
Šíøka(mm | in) 785 | 31
Sklon(max.) 12 %
Minimální rychlost (km/h | mph) 0,8 | 0,5
Nejvyšší rychlost (km/h | mph) 20 | 9,9
Bìžecký povrch (délka) (mm | in) 1430 | 56
Bìžecký povrch (šíøka) (mm | in) 500 | 20
Napájení 230 V Støídavé napìtí ± 10 % 50/60 Hz
Spotøeba energie v pohotovostním režimu < 0,5 W
Spotøeba energie 700 W
Hmotnost(kg | lbs) 92 | 203
Max. hmotnost uživatele (kg | lbs) 140 | 309